forex trading logo

Home
Zespół Szkół w Skrzeszewie
"Dobra Królowa - Święta Jadwiga" - projekt PDF Drukuj Email

10 marca 2016 roku uczniowie klasy IV z Zespołu Szkół w Skrzeszewie, swoim młodszym kolegom z przedszkola oraz klas O-III, zaprezentowali przedstawienie pt. "O tym jak Królowa Jadwiga wspomogła biednego kamieniarza". W ten sposób chcieli zapoznać dzieci z postacią Królowej Jadwigi - osoby która dbała zarówno o rozwój chrześcijaństwa oraz o osoby biedne i pokrzywdzone. Przedstawienie jest częścią projektu edukacyjnego realizowanego w ramach konkursu CHRZEST ŚWIĘTY w życiu człowieka, organizowanego przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie; Zespół Szkół w Sabniach oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.


 
Rekrutacja do Przedszkola 2016/2017 PDF Drukuj Email

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzeszewie informuje, że od 22 lutego rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Skrzeszewie. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Druk wniosku należy  pobrać  w  sekretariacie  Zespołu  Szkół w  Skrzeszewie lub u wychowawcy przedszkola, czytelnie   wypełnić  (drukowanymi  literami)  i   zwrócić  do 08 marca 2016r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Skrzeszewie.

Nasze przedszkole obecnie czynne jest od godz. 700 do 1600, planowane godziny pracy na rok 2016/2017 od 700 do 1700. Czas pracy dostosowywany jest do zapotrzebowania rodziców. Bezpłatna opieka świadczona jest od 800 do 1300. Pozostały czas podlega opłacie 1zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Oferujemy dwa posiłki:, obiad – 3 zł i podwieczorek – 1 zł.

Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną: język angielski we wszystkich grupach wiekowych oraz religia – realizowane bezpłatnie. Ponadto organizujemy zajęcia otwarte, wycieczki, warsztaty, imprezy okolicznościowe. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w szkolnych uroczystościach, co pozwala na stopniowe przyzwyczajanie się do szkolnego życia i zmniejsza stres związany z pójściem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

 
Szkolne zasady oceniania PDF Drukuj Email

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Podstawa prawna:

- Statut Zespołu Szkół w Skrzeszewie

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późne. Zm. i z 2015 r. poz. 357 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych).

I. CEL I ZAKRES SZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

§ 1

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania mają na celu wartościowanie postępów ucznia,

a w szczególności:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, ocenie jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. System ten zapewnia:

a) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz ukierunkowanie jego

dalszej, samodzielnej pracy,

b) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we

własnym działaniu,

c) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,

d) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji

o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,

e) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

3. Zasady szkolnego oceniania obejmują:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

poszczególnych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania, według skali i w formach przyjętych przez Szkołę,

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania,

e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

g) ustalanie sposobu uzasadniania oceny wystawionej przez nauczyciela,

h) ustalanie sposobu udostępniania uczniom lub rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu

klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny oraz innej

dokumentacji związanej z ocenianiem.

II. FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

§ 2

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów (na pierwszych zajęciach

edukacyjnych) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanych programów nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) kryteriach ocen.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

3. Fakt zapoznania się z powyższymi informacjami rodzice potwierdzają podpisem.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 dostępne są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

III. TERMINY I SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI

§ 3

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu – dokładny termin określa Rada Pedagogiczna na zebraniu plenarnym rozpoczynającym rok szkolny i jest on zależny od terminu ferii zimowych.

2. Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu – na tydzień przed planowanym rozpoczęciem ferii letnich.

3. Klasyfikowanie śródroczne/roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej ocenie zachowania.

4. Śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych, a śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) ww. oceny ustala inny nauczyciel upoważniony do tego przez dyrektora szkoły.

§ 4

1. Na 5 dni roboczych przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach semestralnych zachowania i poszczególnych zajęć edukacyjnych. Uczeń otrzymuje od wychowawcy kartkę z ocenami, przekazuje ją rodzicom do podpisu i podpisaną zwraca wychowawcy.

2. Przewidywana ocena klasyfikacyjna może zostać obniżona jeśli uczeń, po jej zaproponowaniu, będzie unikał sprawdzianów, nie będzie przygotowywał się do zajęć lekcyjnych lub będzie systematycznie unikał zajęć z danego przedmiotu bądź otrzyma ocenę niedostateczną.

3. W uzasadnionych przypadkach (brak możliwości kontaktu z rodzicami) o proponowanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania informacja będzie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

IV. WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI

§ 5

1. Szkoła oferuje następujące sposoby kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a) kontakty bezpośrednie (zebrania ogólnoszkolne i klasowe, rozmowy indywidualne),

b) kontakty pośrednie (rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna

2. Harmonogram spotkań z rodzicami przekazywany jest rodzicom.

V. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§ 6

1. Stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a) sprawdziany – tj. pisemne prace kontrolne obejmujące większy zakres materiału programowego (tj. więcej niż trzy ostatnie lekcje) – w tym sprawdziany kompetencji,

b) kartkówki - krótkie sprawdziany pisemne obejmujące materiał programowy nie więcej niż trzech ostatnich lekcji,

c) dyktanda – sprawdzające umiejętność stosowania zasad ortograficznych,

d) referaty (w tym semestralne i roczne),

e) prezentacje (w tym semestralne i roczne),

f) wypracowania,

g) projekty (samodzielne bądź zespołowe),

h) obserwowanie uczniów (ich aktywności i pracy w czasie zajęć edukacyjnych),

i) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów,

j) analiza notatek sporządzonych w zeszycie przedmiotowym.

k) odpowiedzi ustne,

l) prace domowe (również on-line).

2. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów prowadzone jest systematycznie.

3. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć

edukacyjnych. W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną liczbę ocen:

liczba godzin zajęć danego przedmiotu

tygodniowo

minimalna liczba ocen

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

4. Działalność wytwórcza ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe poddawane są ocenie przy

każdej sposobności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także

uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§ 7

1. W tygodniu mogą się odbyć trzy sprawdziany, o których uczeń zostanie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin pracy zostanie wpisany do dziennika.

2. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian.

3. Nie ogranicza się liczby kartkówek.

4. Szczegółowy zakres wymagań do sprawdzianu jest podany do wiadomości uczniów na tydzień przed pracą kontrolną.

5. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł go napisać z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

6. Nauczyciel ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia.

7. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi niesamodzielność jego pracy lub stwierdzi posiadanie przez niego telefonu lub podobnego urządzenia elektronicznego. Stwierdzenie powyższych faktów jest podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić co najwyżej na ocenę dobrą.

8. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w terminie 10 dni roboczych od daty ich napisania.

9. Uczeń uczestniczący w zajęciach w pierwszym dniu po chorobie (przekraczającej 3 dni) może nie pisać sprawdzianu lub kartkówki, a jednocześnie ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

10. Oceny z klasówek wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

§ 8

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.

2. Uczeń ma obowiązek zgłaszania braku pracy domowej i nieprzygotowania do lekcji na zasadach ustalonych przez nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych.

§ 9

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego. Uczniowie podpisują kontrakt z nauczycielem i podpisują kartę projektu. Załącznik przepisów do projektów znajduje się w Statucie Szkoły.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c) wykonanie zaplanowanych zadań,

d) publiczne przedstawienie rezultatów.

5. Kryteria oceny zachowania ucznia uwzględniają udział w realizacji projektu edukacyjnego.

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

VI. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 10

1 W klasach I – III stosuje się ocenę opisową. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2 W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3 Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4 Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosuje się sześciostopniową skalę ocen i ustala następujące kryteria stopni:

a) stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom określony w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania – są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,

b) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres (powyżej 90% - 100%) wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,

c) stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne (powyżej75% - 90%), ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści programowych,

d) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania (powyżej50 - 70%), co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści programowych w ramach danego przedmiotu,

e) stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie są niewielkie (powyżej 30 -50%) i stawia to pod znakiem zapytania możliwość opanowania kolejnych, trudniejszych treści programowych,

f) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie w stopniu umożliwiającym kontynuację opanowania kolejnych treści programowych (mniej niż 30%).

5. Przy ocenianiu bieżącym (tzw. oceny cząstkowe) stosuje się skalę ocen rozszerzoną o "+" , "-"wg następujących zasad:

Ocena cyfrowo

% wykonania zadań

6

100% + zad. dodatkowe

5+

100%

5

95% - 99%

5-

90% - 94%

4+

85% - 89%

4

80% - 84%

4-

75% - 79%

3+

70%- 74%

3

55% - 69%

3-

50%- 54%

2+

45% - 49%

2

35%- 44%

2-

30% -34%

1+

25% - 29%

1

0 – 24%

§ 11

1. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego, w którym zostały napisane. Prace te są udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg poniższych zasad:

a) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach edukacyjnych lub konsultacjach przedmiotowych,

b) prace pisemne udostępniamy rodzicom do wglądu

§ 12

1. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2. Uczniowie są zapoznawani z zasadami oceniania na pierwszej w roku szkolnym lekcji przedmiotowej i zapisują odpowiednią informację w zeszycie przedmiotowym.

3. Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, którzy w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymali oceny utrudniające dalszą naukę poprzez:

a) konsultacje nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych (zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń),

b) realizację indywidualnych programów wspierających uczniów w nauce.

§ 13

1. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.

2. Uczeń może poprawić jeden raz w semestrze – inną niż niedostateczna - niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.

3. Uczeń musi przystąpić do poprawy oceny w ciągu 10. dni roboczych od dnia powiadomienia o ocenie.

4. Stopień trudności pracy poprawkowej jest taki sam jak pracy macierzystej.

5. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy pisemnej wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tej pracy. Ostateczna ocena uzyskana w efekcie poprawy wynika ze średniej tych ocen.

6. Poprawie nie podlegają oceny z:

. prac semestralnych i rocznych,

. testów kompetencyjnych ,

. egzaminów próbnych w klasach trzecich,

sprawdzianów próbnych

. prac dodatkowych,

. pracy na lekcji,

. przekroczenia limitu nieprzygotowań,

. prac niesamodzielnych (wszelkie plagiaty).

VIII. TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE

OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§ 14

1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zwraca się do wychowawcy klasy z umotywowanym wnioskiem o umożliwienie podniesienia zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć.

2. Poprawa zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych musi nastąpić przed wyznaczonym terminem klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.

3. Poprawa ma formę sprawdzianu lub dodatkowych zadań praktycznych wynikających ze specyfiki przedmiotu np.: informatyka, zajęcia artystyczne itp.

4. W przypadku ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej) poprawa może być przeprowadzona w formie egzaminu ustnego.

5. Zakres poprawy obejmuje:

a) w przypadku proponowanej oceny śródrocznej wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszego semestru,

b) w przypadku proponowanej oceny rocznej wiadomości i umiejętności z zakresu całego roku szkolnego.

6. Termin poprawy wyznacza nauczyciel przedmiotu. O wyznaczenie innego terminu poprawy może ubiegać się tylko ten uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie stawił się na poprawę w wyznaczonym terminie.

7. Możliwość poprawiania ocen tracą uczniowie, którzy:

a) mają nieusprawiedliwione nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych,

b) nie poprawili ocen w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu semestru,

c) nagminnie opuszczali wszelkie sprawdziany (wyjątek stanowi długotrwała choroba lub inne zdarzenia losowe).

IX. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

§ 15

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej bądź niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 16

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, systematyczność, zaangażowanie, wywiązywanie się z obowiązków szkolnych wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Szczegółowe rozwiązania zawierają wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

§ 17

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub/ i informatyki lub/i drugiego języka obcego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub/i informatyki lub/i drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

X. OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 18

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i pracowników szkoły.

2. Do obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień statutu oraz obowiązujących w szkole regulaminów, a w szczególności:

a) punktualne przychodzenie na lekcje i zajęcia pozalekcyjne,

b) wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę (aktywna praca na lekcji i zajęciach

pozalekcyjnych oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć),

c) kulturalne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,

d) przeciwstawianie się przejawom chamstwa, brutalności i wulgarności,

e) poszanowanie poglądów i przekonań kolegów, jeśli nie naruszają one dobra innych osób,

f) poszanowanie godności osobistej kolegów (uczeń nie wyśmiewa innych z powodu ich wyglądu, stanu wiedzy, ubioru itp.),

g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły; uczeń nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,

h) godne reprezentowanie szkoły – szczególnie podczas uroczystości,

i) ubieranie się w strój galowy (biała bluzka/koszula z rękawem, granatowa lub czarna spódnica/długie spodnie) na wszystkie uroczystości szkolne,

j) zmienianie obuwia po wejściu do budynku szkolnego,

k) ubieranie się do szkoły w sposób odpowiedni,

l) usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień w ciągu 10 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły (po upływie tego terminu usprawiedliwienie nie będzie honorowane),

m) dbanie o wygląd szkoły i jej otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem swojej klasy (uczeń nie śmieci, nie niszczy sprzętów oraz urządzeń),

n) dostosowanie się do ustalonych zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych,

o) przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących w szkole, takich jak:

- zakaz rozprowadzania w szkole narkotyków,

- zakaz palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu oraz zażywania innych środków zmieniających świadomość,

- zakaz wychodzenia z budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,

- zakaz używania w czasie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych,

- nakaz przechowywania w czasie lekcji wyłączonych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w plecaku lub torbie.

§ 19

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie:

a) własnych obserwacji,

b) uwag uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

c) samooceny dokonanej przez ucznia.

2. Przy ocenianiu zachowania uczniów bierze się również pod uwagę następujące postawy:

a) umiejętność przyznawania się do winy i wynagradzania popełnionego zła,

b) zmiana dotychczasowego zachowania ucznia,

c) uczciwość i prawdomówność,

d) aktywne włączenie się w prace na rzecz klasy i szkoły oraz realizację projektu edukacyjnego w przypadku gimnazjum.

3. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu od nauczycieli i innych pracowników Szkoły, uczniów z zespołu klasowego oraz uwzględnić dokumentację prowadzoną przez szkołę.

4. Zachowania ucznia ocenia się co semestr.

W klasach I-III jest to ocena opisowa, w klasach IV-VI i gimnazjum stosuje się skalę ocen (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne).

OBOWIĄZKOWOŚĆ

Wzorowe

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zawsze w pierwszym terminie

przystępuje do sprawdzianów, przynosi na czas usprawiedliwienia, oddaje w terminie

prace, wywiązuje się z obowiązku terminowego poprawiania prac klasowych). Jest

obowiązkowy (zawsze zmienia obuwie, przynosi strój na w-f, przygotowuje się do lekcji,

przygotowuje prace domowe, przynosi zeszyty, podręczniki i inne potrzebne pomoce

naukowe. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz

podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. W pełni wykorzystuje czas

przeznaczony na naukę.

Bardzo dobre

Uczeń stara się dotrzymywać ustalonych terminów i wywiązywać z obowiązków;

incydentalnie (1 – 2 razy w semestrze) zdarzyły mu się zaniedbania w tym zakresie, ale

zawsze w pierwszym terminie przystępuje do sprawdzianów.

Dobre

Uczeń na ogół stara się wywiązywać z obowiązków i dotrzymywać terminów; zaniedbania

sporadyczne (3 – 4 razy w semestrze) ale zawsze w pierwszym terminie przystępuje

do sprawdzianów.

Poprawne

Uczeń bardzo rzadko dotrzymuje terminów, często zaniedbuje swoje obowiązki, nie wykorzystuje w pełni czasu przeznaczonego na naukę.

Nieodpowiednie

Uczeń w rażący sposób nie dotrzymuje terminów, jest nieobowiązkowy, marnuje czas

przeznaczony na naukę, unika pierwszego terminu sprawdzianu

Naganne

Uczeń nie zaliczył w terminie obowiązkowego projektu edukacyjnego.

KULTURA OSOBISTA

Wzorowe

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji. Zawsze odnosi

się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów. Nie oszukuje.

Używa zwrotów grzecznościowych. Dba o porządek w swoim otoczeniu (nie śmieci

w klasie ani na korytarzu). Kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,

koncertów, wycieczek.

Bardzo dobre

Uczeń jest zwykle taktowny, stara się zachować kulturę słowa i dyskusji. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów. Nie oszukuje. Używa

zwrotów grzecznościowych. Dba o porządek w swoim otoczeniu, incydentalnie (1 – 2 razy

w semestrze) zdarzyły mu się zaniedbania w tym zakresie.

Dobre

Kilkakrotnie zdarzyło się (3 – 4 razy w semestrze), że uczeń zachował się nietaktownie lub

nie zapanował nad emocjami lub użył niestosownego słownictwa lub odnosił się

z szacunkiem tylko do wybranych nauczycieli i pracowników lub nie dba o porządek

w swoim otoczeniu. Nie oszukuje.

Poprawne

Uczeń jest nietaktowny, nie stara się o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu

rozmowy czy dyskusji. Uczniowi na każdym kroku trzeba przypominać jak ma się odnosić

do nauczycieli, pracowników i kolegów. Nie oszukuje.

Nieodpowiednie

Uczeń używa wulgaryzmów lub przejawia agresję słowną lub ma lekceważący stosunek

do nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów lub przeszkadza podczas

uroczystości szkolnych, koncertów, wycieczek. Oszukał nauczyciela lub innego

pracownika szkoły.

Naganne

Używa wulgaryzmów bezpośrednio do pracowników szkoły lub uczniów lub stosuje gesty

POSTAWA WOBEC KOLEGÓW

Wzorowe

Uczeń nigdy nie przeszkadza na lekcji; szanuje poglądy i przekonania kolegów oraz ich

godność osobistą (np. nie dokucza kolegom z powodu ich wyglądu, stanu wiedzy,

skromnego ubioru). Chętnie, z własnej inicjatywy udziela kolegom pomocy w nauce lub

trudnych sytuacjach życiowych.

Bardzo dobre

Uczeń nie przeszkadza na lekcji; szanuje poglądy i przekonania kolegów oraz ich

godność osobistą (np. nie dokucza kolegom z powodu ich wyglądu, stanu wiedzy,

skromnego ubioru). Poproszony udziela kolegom pomocy w nauce lub trudnych

sytuacjach życiowych (zaniedbania incydentalne 1 – 2 razy w semestrze

Dobre

Uczeń kilkakrotnie (3 – 4 razy w semestrze) złamał powyższe zasady, ale wykazuje

chęć poprawy.

Poprawne

Uczeń często przeszkadza na lekcjach, ograniczając swoim kolegom prawo do nauki.

Nie wykazuje chęci poprawy mimo upomnień nauczyciela lub jest agresywny lub

odmawia, unika udzielania pomocy kolegom.

Nieodpowiednie

Uczeń w sposób uporczywy przeszkadza na lekcjach, ograniczając swoim kolegom prawo

do nauki. Nie wykazuje chęci poprawy mimo upomnień nauczyciela.

Naganne

Jest inicjatorem zachowań agresywnych lub stosuje mobbing wobec kolegów.

Kieruje zachowaniami, które zakłócają prowadzenie lekcji.

POSTAWA PROSPOŁECZNA

Wzorowe

Uczeń wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; bierze

udział w organizowaniu szkolnych/ klasowych imprez oraz akcji; bierze udział w szkolnych

i międzyszkolnych konkursach i zawodach.

Bardzo dobre

Uczeń często angażuje się w prace na rzecz zespołu, klasy lub szkoły; bierze udział

w szkolnych i międzyszkolnych konkursach i zawodach.

Dobre

Uczeń od czasu do czasu angażuje się w prace na rzecz kolegów, klasy lub szkoły.

Poprawne

Uczeń samodzielnie nie angażuje się w prace na rzecz kolegów, klasy lub szkoły,

ale poproszony stara się wykonać powierzone mu zadania.

Nieodpowiednie

Uczeń odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz kolegów, klasy lub szkoły.

Naganne

Wyśmiewa i lekceważy działania innych uczniów na rzecz kolegów, klasy, szkoły

lub przeszkadza w pracach nad projektami klasowymi.

HIGIENA I DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Wzorowe

Uczeń dba o swój wygląd – jest zawsze czysty i stosownie do okoliczności ubrany (strój

codzienny, sportowy i galowy); nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi makijażu

ani ozdób mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych ( np. zbyt długie paznokcie).

Zawsze zmienia obuwie.

Bardzo dobre

Incydentalnie (1 – 2 razy) zdarzyło się, że strój ucznia lub jego wygląd budził zastrzeżenia.

Zawsze zmienia obuwie.

Dobre

Sporadycznie (3 – 4 razy) zdarzyło się, że strój ucznia lub jego wygląd budził

zastrzeżenia. Zawsze zmienia obuwie.

Poprawne

Uczeń (5 – 7 razy) przychodzi do szkoły niewłaściwie ubrany, farbuje włosy, stosuje makijaż. Nie miał stroju galowego na uroczystości szkolnej. 1-2 razy nie zmienił obuwia.

Nieodpowiednie

Uczeń (8 – 10 razy) jest niestosownie ubrany, łamiąc w ten sposób zasady obowiązujące

w szkole. 3 – 5 razy nie zmienił obuwia.

Naganne

Uczeń ma agresywny makijaż lub przesadną biżuterię lub piercing lub odsłonięty brzuch

lub duży dekolt lub nakrycie głowy lub niestosowne napisy, emblematy na ubraniu. Więcej niż 5 razy nie zmienił obuwia.

PUNKTUALNOŚĆ

Wzorowe

Uczeń przychodzi na zajęcia zawsze punktualnie; dopuszcza się do 5 usprawiedliwionych

spóźnień w semestrze ucznia dojeżdżającego i 3 dochodzącego do szkoły.

Bardzo dobre

Uczeń przychodzi na zajęcia z reguły punktualnie; dopuszcza się do 8 usprawiedliwionych

spóźnień w semestrze ucznia dojeżdżającego i 6 dochodzącego do szkoły.

Dobre

Dopuszcza się do 3 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz do 11 usprawiedliwionych

w semestrze ucznia dojeżdżającego i 9 dochodzącego do szkoły.

Poprawne

Dopuszcza się do 5 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz do 14 usprawiedliwionych

w semestrze ucznia dojeżdżającego i 11 dochodzącego do szkoły.

Nieodpowiednie

Więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz więcej niż 14 usprawiedliwionych spóźnień w semestrze ucznia dojeżdżającego i 11 dochodzącego do szkoły.

Naganne

Uczeń spóźnia się na środkowe lekcje

FREKWENCJA

Wzorowe

Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

Bardzo dobre

Dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Nie ucieka

z lekcji.

Dobre

Dopuszcza się 4 – 7 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Nie ucieka z lekcji.

Poprawne

Dopuszcza się 8 – 11 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Nie ucieka z lekcji.

Nieodpowiednie

Uczeń ma więcej niż 11 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Nie ucieka z lekcji.

Naganne

Uczeń ucieka z lekcji po uprzednim przyjściu do szkoły lub ma 12 – 20 godzin

nieusprawiedliwionych.

PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKAZÓW I NAKAZÓW

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE

Wzorowe

Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (nie biega po

korytarzach, nie siada na parapetach, nie wszczyna bójek, nie niszczy sprzętów oraz

urządzeń) oraz w czasie wycieczek a ponadto przestrzega wszystkich obowiązujących

zakazów i nakazów.

Bardzo dobre

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz zakazów i nakazów; incydentalnie (1 - 2

razy) zdarza się, że uczniowi trzeba zwrócić uwagę na to, że jego postępowanie może

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób.

Dobre

Sporadycznie (3 - 4 razy) zdarza się, że uczniowi trzeba zwracać uwagę na to, że jego

postępowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób.

Uczeń przestrzega obowiązujących zakazów i nakazów

Poprawne

Uczeń często lekceważy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub łamie zakaz

wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw.

Nieodpowiednie

Uczeń notorycznie lekceważy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ujętych w ZSO.

Naganne

Uczeń używa na lekcji telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń posiada przedmiot zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu innych (np.: nóż, zapalniczka, proca, petarda, narkotyki, alkohol, papierosy itp.). Uczeń używa lub namawia innych do użycia wyżej wymienionych przedmiotów i substancji. Uczeń rozprowadza środki zmieniające świadomość.

9. Wychowawca klasy, na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, przedstawia uczniom swoje propozycje ocen ich zachowania i w rozmowie wyjaśnia ewentualne rozbieżności opinii, dopuszcza skorygowanie swojej dotychczasowej oceny np. na podstawie nowo uzyskanych istotnych informacji.

10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

XI. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

§ 20

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4, pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych).

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 2, 3, 4 pkt. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”.

15. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16 i § 22 ust. 1.

16. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom – zgodnie ze statutem.

XII. ZASTRZEŻENIA

§ 21

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowana została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni od zakończenia rocznych /semestralnych zajęć i powinny zawierać wskazanie punktu trybu ustalania lub warunku, który został naruszony lub złamany.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne,

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu,

- zadania (pytania) sprawdzające,

- wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

XIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

§ 22

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli niepowodzenia ucznia w nauce związane były z jego długotrwałą chorobą lub niekorzystną sytuacją losową.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego,

c) pytania egzaminacyjne,

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 9).

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom – zgodnie ze statutem.

XIV. PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY

§ 23

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem § 23, ust. 9).

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 24

1. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

- w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja kończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

- przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.

2. Pedagog szkolny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami.

3. Opinie lub orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie dostosowują uczniom wymagania edukacyjne.

4. Uczniom uzdolnionym oraz niepełnosprawnym dyrektor zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Udzielanie uczniom pomocy w postaci zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych itp. jest uzależnione od zgody organu prowadzącego oraz możliwości finansowych Szkoły.

§ 26

1. Zmiany w Szkolnych Zasadach Oceniania mogą nastąpić wyłącznie uchwałą Rady Pedagogicznej, w wyniku dyskusji i wniosków zamykających rok szkolny lub w przypadku zmiany podstawy prawnej.

2. Wnioskować o zmiany w Szkolnych Zasadach Oceniania mogą:

a) Rada Pedagogiczna,

b) Dyrektor Szkoły,

c) Mazowiecki Kurator Oświaty.

Tekst jednolity Szkolnych Zasad Oceniania przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Skrzeszewie w dn.21 stycznia 2016 r. obowiązuje od 15 lutego 2016 r.

 

 
Wycieczka przedszkolaków do teatru PDF Drukuj Email

Tuż po przerwie świątecznej skrzeszewskie przedszkolaki wyjechały do Siedlec. Oglądały sztukę teatralną „Alladyn” w Centrum Kultury i Sztuki. Po spektaklu miały okazję do wspólnej zabawy w sali zabaw „Młynek”.


 
„Dokarmiamy ptaki” PDF Drukuj Email

Zimą trudno jest zwierzętom znaleźć pożywienie, dlatego dzieci z Przedszkola w Skrzeszewie postanowiły dokarmiać ptaki. Jeden z rodziców zbudował piękny karmnik, do którego codziennie przedszkolaki wsypują świeże pożywienie. Obserwacja karmnika i jego gości jest wielką atrakcją. Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Tomczukowi za wykonanie pięknego karmnika. 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 38


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.